Perpetuum logo bez tagline

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej perpetuummobile.edu.pl

Fundacja Kreatywnej Edukacji zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony placówek edukacyjnych Perpetuum Mobile.

  • Data publikacji strony internetowej: 2022-11-30.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-11-30.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

  • Część zdjęć i grafik nie posiada tekstów alternatywnych,
  • Strona nie posiada informacji w ETR.

Powody braku spełniania wymagań

  • Informacje są uzupełniane, dążymy do wyeliminowania błędów i reagowania na potrzeby zgłaszane przez użytkowników.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-11-30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez koordynatorkę ds. dostępności cyfrowej.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2022-11-30.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Jolanta Gawryłkiewicz, jgawrylkiewicz@gmail.com. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 602466347. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

 

Dostępność architektoniczna

Budynek przy ul. Chopina 28 w Bydgoszczy został dostosowany do osób poruszających się na wózku w zakresie poruszania się po najniższym piętrze budynku (pochylnia), tj. pomieszczenia opiekuna dziennego, przedszkola i sekretariat.
Miejsce jest przyjazne sensorycznie dla dzieci z potrzebami wynikającymi ze spektrum autyzmu (brak dzwonków).
Chętnie gościmy osoby z psem asystującym.
Personel służy pomocą każdej osobie z niepełnosprawnością, która chce skorzystać z budynku.
Przed budynkiem znajduje się miejsce parkingowe dla osoby z niepełnosprawnością.
Do tej pory nie korzystaliśmy z tłumacza PJM, ale na zgłoszoną potrzebę chętnie odpowiemy.

Dojazd od strony stadionu Polonia – można parkować wzdłuż ulicy. Osoby o ograniczonej mobilności mogą wjechać na teren przylegający do budynku – w tej sytuacji prosimy o kontakt, żeby przygotować miejsce i otworzyć bramę.

Możliwy jest kontakt telefoniczny, przez komunikator internetowy i SMSowy.

Budynek przy ul. Mińskiej 15 w Bydgoszczy jest przekształcany w kierunku większej dostępności. Budynek podlega pod konserwatora zabytków, wymaga wielu zmian i inwestycji w kierunku dostępności architektonicznej.
Do tej pory przygotowano podjazd dla osób poruszających się na wózku do najniższej części budynku (pochylnia), gdzie znajduje się sekretariat placówek. Pozostałe części budynku nie są dostępne architektonicznie. Wymaga to dużych nakładów finansowych.
Na terenie budynku są dostępne miejsca parkingowe, nieoznaczone, lecz personel gwarantuje ich dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami.
Gwarantujemy prawo wstępu dla osób z psem asystującym.
Gwarantujemy dostępność sensoryczną – brak dzwonków.
Personel służy pomocą każdej osobie z niepełnosprawnością, która chce skorzystać z budynku.
Do tej pory nie korzystaliśmy z tłumacza PJM, ale na zgłoszoną potrzebę chętnie odpowiemy.

Budynek znajduje się naprzeciwko stacji kolejowe Bydgoszcz Zachód. Stacja ta nie jest dostępna dla osób o utrudnionej mobilności. Jest zakaz parkowania samochodem wzdłuż ulicy. Dysponujemy wewnętrznym parkingiem na kilka samochodów. Żeby z niego skorzystać prosimy o wcześniejszy kontakt – przygotujemy miejsce i otworzymy bramę.

Możliwy jest kontakt telefoniczny, przez komunikator internetowy i SMSowy.

Aplikacje mobilne

Brak